Karl J. Niklas. Plant Biomechanics

Karl J. Niklas.